Powrót

Powrót

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pracodawcom oferujemy pomoc w następującym zakresie:

 • przygotowania projektów umów o pracę, oświadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzenie mienia pracownikowi
 • opracowania projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedur antymobbingowych
 • wsparcia w procesie zatrudniania cudzoziemców
 • doradztwa w zakresie wyboru form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia)
 • ddoradztwa w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych
 • reprezentacji w sporach z pracownikami, zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami
 • przygotowywania opinii prawnych

Pracownikom oferujemy pomoc we wszelkich sprawach dotyczących nawiązania, kontynuacji i rozwiązania stosunku pracy.

Ponadto w kontaktach z ZUS oferujemy pomoc w następującym zakresie:

 • przygotowania odwołań od decyzji ZUS
 • w sprawach dotyczących prawa do emerytury, w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • w sprawach dotyczących prawa do renty, prawa do zasiłku i innych świadczeń
 • w sprawach dotyczących zwrotu zasiłku lub pobranego świadczenia
 • wsparcia i reprezentacji pracodawców i zleceniodawców w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez ZUS
 • bieżącego doradztwa dla pracodawców w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych
 • zastępstwa procesowego przed sądami
Obszary działania - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Więcej

Prawo medyczne i błędy medyczne

Osobom wykonującym zawody medyczne oferujemy pomoc w następującym zakresie:

 • wsparcie przy rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wybór odpowiedniej formy prawnej, opracowywanie regulaminu organizacyjnego)
 • przygotowywania projektów umów, formularzy zgody pacjenta na leczenie
 • doradztwa prawnego w zakresie zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej
 • bieżącego doradztwa prawnego w sprawach związanych z prowadzoną działalnością
 • reprezentacji, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • przygotowywania opinii prawnych

Pacjentom oferujemy pomoc w następującym zakresie:

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe na skutek błędu medycznego
 • spraw dotyczących naruszenia praw pacjenta
 • reprezentacji przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Obszary działania - Prawo medyczne i błędy medyczne

 

Więcej

Obsługa przedsiębiorców

 • obsługa prawna osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów
 • kompleksowa obsługa prawna związana z zakładaniem przedsiębiorstwa
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorcy:
  • analiza oraz sporządzanie umów
  • porady prawne związane z działaniem przedsiębiorstwa
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • windykacja należności
 • kompleksowa obsługa prawna związana z zakończeniem działalności
 • prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych

 • Forma współpracy dopasowana do potrzeb klienta.
Obszary działania - Obsługa przedsiębiorców

 

Więcej

Odszkodowania

 • uzyskiwanie odszkodowań w ramach wszystkich możliwych rodzajów szkód
 • bezpłatna ocena każdej zgłoszonej sprawy (konsultacja z rzeczoznawcami, lekarzami i innymi specjalistami)
 • pomoc w uzyskaniu pełnej dokumentacji
 • reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania, zarówno przed ubezpieczycielem jak i sądem
Obszary działania - Odszkodowania

 

Więcej

Windykacja

 • windykacja polubowna, sądowa i komornicza
 • współpraca z zaufanym i skutecznym windykatorem terenowym
 • ocena sytuacji majątkowej dłużnika (powiązania kapitałowo-osobowe, ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości, informacje z rejestrów dłużników)
 • kontynuacja działań w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji:
  • dochodzenie roszczeń za zobowiązania spółki od jej reprezentantów (art. 299 k.s.h.)
  • reprezentacja w sprawach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  • reprezentacja w sprawach o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną (skarga pauliańska)
  • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu spadkowym z udziałem spadkobierców dłużnika
  • rozszerzenie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika
  • reprezentacja w sprawach o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

 • Zapraszamy do kontaktu w celu poznania całości oferty windykacyjnej.
Obszary działania - Windykacja

 

Więcej

Polisolokaty i frankowicze

 • bezpłatna analiza każdej sprawy
 • prowadzenie spraw na etapie polubownym i sądowym oraz w postępowaniu mediacyjnym przed Rzecznikiem Finansowym
 • reprezentacja w sprawach:
  • o zwrot pieniędzy z „polisolokat”
  • z udziałem „frankowiczów”
  • o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)
  • o zwrot prowizji i innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu
  • z udziałem banków i innych instytucji finansowych („chwilówki”)
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji do sprawy
 • pomoc w zakończeniu niekorzystnych umów
Obszary działania - Polisokolaty i frankowicze

 

Więcej

Prawo spadkowe

 • wyjaśnienie zasad dziedziczenia (dziedziczenie ustawowe, testament, zapis windykacyjny, zachowek)
 • organizacja procesu sukcesji majątkowej
 • przedstawienie rozwiązań dotyczących przyjęcia spadku i spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących podziału majątku spadkowego
 • pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców w celu zapewnienia ciągłości działania biznesu po ich śmierci
Obszary działania - Prawo spadkowe

 

Więcej

Prawo autorskie

 • analiza i przygotowanie umów odnoszących się do praw autorskich (autorskie prawa majątkowe, licencje, regulacje związane z  osobistymi prawami autorskimi)
 • analiza i przygotowanie umów na wdrożenia systemów informatycznych
 • opracowanie i negocjowanie umów na outsoursing procesów IT
 • reprezentacja w sporach sądowych w zakresie praw własności intelektualnej
 • doradztwo dotyczące rozpowszechniania wizerunku
 • audyt RODO
 • analiza i przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie bądź dostosowanie do wymogów prawnych dokumentacji związanej z RODO
 • wsparcie w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
Obszary działania - Prawo autorskie

 

Więcej

Obszary działania

Obsługa przedsiębiorców Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Najmocniejsze struktury stoją na mocnych fundamentach. Wierzymy, że tak samo jest z firmami. Dlatego naszym klientom świadczymy usługi od samego początku powstawania ich przedsiębiorstwa i towarzyszymy im na każdym etapie rozwoju ich firmy.
 

Odszkodowania Odszkodowania

Odszkodowania

Sprawiedliwość to dbanie o interesy tych, którzy sami nie mogą o nie zadbać. Z całych sił staramy się znaleźć sprawiedliwość tam, gdzie firmy ubezpieczeniowe widzą tylko swoje interesy, a nie dostrzegają ludzi.
 

Windykacja Windykacja

Windykacja

Mały dług tworzy dłużnika, duży – wroga, a niespłacony wielkie problemy. Naszym celem jest takie przeprowadzenie sprawy, żeby problemy stały się tylko niemiłym wspomnieniem.
 

Polisolokaty i frankowicze Polisolokaty i frankowicze

Polisolokaty i frankowicze

Stracone jest tylko to, o co przestajesz walczyć. Wiele osób odpuszcza dochodzenie swoich praw przeciwko różnym instytucjom nie wierząc w skuteczne rozwiązanie sprawy. Wbrew pozorom z nimi również można wygrać, a kiedy w to uwierzysz to będziesz już w połowie drogi do sukcesu.
 

Prawo spadkowe Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Istniejemy dopóki trwa pamięć o nas. Każdy chce, żeby pielęgnowano dobre wspomnienia, a nie kłopoty, jakie zostawiliśmy po sobie. Do spraw spadkowych podchodzimy z delikatnością i empatią, żeby spadkobiercy mogli się skupić tylko na dobrych wspomnieniach.
 

Prawo autorskie Prawo autorskie

Prawo autorskie

Bo prawdziwie Twoje jest tylko to, co sam stworzysz. Wiedząc doskonale ile wysiłku kosztuje stworzenie czegoś od podstaw dbamy o to, żeby zarówno klient, jak i nabywca byli w pełni usatysfakcjonowani.
 

Prawo medyczne i błędy medyczne Prawo medyczne i błędy medyczne

Prawo medyczne i błędy medyczne

Niezależnie od tego po której stronie w działaniach medycznych się znajdujesz – jesteśmy po to, by Ci pomóc. Kompleksowo wspieramy prawnie osoby wykonujące zawody medyczne oraz udzielamy pomocy prawnej pacjentom, którzy doznali szkody lub krzywdy wskutek zawinionych działań personelu medycznego.
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wiemy jak trudna jest rola pracodawcy i z iloma obowiązkami trzeba się zmagać. Dlatego pracodawcom zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownikom natomiast oferujemy pomoc we wszelkich sprawach dotyczących nawiązania, kontynuacji i rozwiązania stosunku pracy oraz w kontaktach z ZUS.
 

I wiele więcej…

 

Profesjonalizm i empatia

Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie i rozpatrujemy z dużą uwagą. Zależy nam na Twoim zaufaniu, dlatego wysoka jakość obsługi prawnej oraz dyskrecja są naszymi priorytetami w codziennej pracy.

Zaufali nam

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek: 9:00–17:00

Siedziba Kancelarii

ul. Orla 5/2, 20-022 Lublin
tel. 81 532 37 55, tel. kom. 500 04 16 82
e-mail: sekretariat@kancelariaduszynski.pl

Formularz kontaktowy